място/интерес

заглавие: място/интерес
година: 1999
място: София
език: английски, български
времетраене: 19:00 мин
формат: HD, 1920 P, 16:9
куратор(и): Яра Бубнова
художници: Дъглас ГордънНедко СолаковОлег КуликПетер КоглерПипилоти РистРиркрит ТираванияУри Цайг
авторски права: ИСИ-София
ИСИ – София/Национална галерия за чуждестранно изкуство, София, 1999 (куратор Яра Бубнова)

Проектът място/интерес е за­мислен като лична среща на публи­ката в България (страна нито най-бърза, нито най-изостанала в про­цеса на промени в Източна Европа след 1989 година) с някои известни представители на младото поколе­ние художници-номади, за съжале­ние никога не попадали у нас. По­канените автори са едни от най-по­пулярните в световната художест­вена общност – през последното десетилетие имената им са свърза­ни с търсенето на нови езици и значения в изкуството, с използва­не на нови технологии и експери­ментални форми. „Широко извест­ни в тесен кръг" български худож­ници, техните работи, репродуцирани в престижни каталози и списа­ния, оказват своето въздействие и върху местната сцена.

Независимо от обявената през пост-тоталитарния период отвореност на източно-европейския регион към света, връзките в култу­рата и изкуството между „недоразвития" и беден Изток и високо технологизирания и богат Запад приличат по форма на едност­ранна преводаческа дейност.

Това засяга една „несправедливост" спрямо Източна Европа, принудена да използва за­падния превод на езика на съвременното изкуство, както когато то идва „тук", такаи при изпращането на своето изкуство „там", и дори при диалог на своя собствена терито­рия. Изключителна рядкост е източна интер­претация за западни изкуство/художници да бъде чута/видяна както там, така и тук.

място/интерес е инициатива на една малка независима организация – Института за съвременно изкуство – София и е крачка към преодоляване на официално-приетите изложби от типа „културен обмен Запад-Изток". Проектът е изграден най-вече върху нашия собствен интерес и една проста ми­съл: „Искаме да ви видим тук! Знаем, че сте значими, но не разбираме ясно защо. Бих­ме искали да открием, какво ви е превърна­ло във важни и за нас". Всъщност това е и предизвикателство пред художниците, кои­то поемат риска да „излязат на сцената" на Изток, лишавайки се от сигурната опора на инфраструктурния „превод".

Изложбата място/интерес се опитва да отклони посоката на обичайното художническо пътешествие, например от Ню Йорк за Касел или от София за Венеция. Нека то се разнообрази, макар и за кратко, с пътуване от Ню Йорк, Виена, Москва, Лондон, Цюрих и т.н. към съвсем непознатата София.

Пристигащите автори са: Дъглас Гордън (Глазгоу), Петер Коглер (Виена), Олег Кулик (Москва), Пипилоти Рист (Цюрих), Недко Солаков (София), Риркрит Тиравания (Ню-Йорк), Ури Цайг (Тел Авив). място/интерес залага на свободно представяне на авторските индивидуалнос­ти и демонстрира разнообразие в съвре­менното изкуство без да настоява за ин­теграцията му с местния контекст. Проек­тът предложи определена форма, като ос­тави свободен избора на художниците как­во да представят в София, както и този на публиката - какво да приеме. Възможност­та за подобен контакт действа и като взаимно-образователна програма. Присъстви­ето на авторите от място/интерес цели пряк разговор върху идеите и работите им, намаляващ трудностите на превода.

Публикувана в Документации
Прочетена 523 пъти
Последна редакция Фев 4, 2021

Свързани публикации (по етикет)

logo NFC
Вектор. ИСИ-София: Мотиви, анализи, критика е проект на Института за съвременно изкусво - София.
Проектът е реализиран с подкрепата на програма Критика на Национален фонд Култура